fbpx

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LIDERSTAL

§ 1

Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego LIDERSTAL /dalej: Regulamin/ określa rodzaje, zakres oraz   warunki   usług   świadczonych   drogą   elektroniczną   przez   firmę LIDERSTAL Wojciech Bieniek, z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie,

NIP: 8681773255, REGON: 122885113  w serwisach internetowych w domenie https://www.garazeblaszane.net.pl (dalej: Serwis) oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności Usługobiorców będących osobami fizycznymi.

2.         Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień

REGULAMINU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ LIDERSTAL.

3.         Usługobiorcy przed   rozpoczęciem   korzystania   z   Serwisu   zobowiązani   są   zapoznać się z Regulaminem.

4.         Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o Regulamin poprzez korzystanie ze stron internetowych w domenie https://www.garazeblaszane.net.pl

5.         Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

6.         Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje opisanych poniżej warunków korzystania z Serwisu, powinien niezwłocznie zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu oraz usunąć wszelkie informacje lub dane pozyskane w związku ze skorzystaniem z Serwisu.

7.         Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1)         LIDERSTAL – firma LIDERSTAL Wojciech Bieniek , z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie, NIP: 8681773255, REGON: 122885113  

2)         Usługobiorca – osoba korzystająca z Usług LIDERSTAL w Serwisie, objętych Regulaminem.

3)         Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez LIDERSTAL na rzecz Usługobiorców w Serwisie w oparciu o Regulamin.

4)         Materiały – wszelkie materiały, nazwy, rysunki, filmy, loga, treści lub ich części znajdujące się w Serwisie.

5)         Partner Handlowy/Dystrybutor – przedsiębiorca prowadzący w ramach własnej działalności zawodowej sprzedaż detaliczną towarów LIDERSTAL we własnych salonach sprzedaży, który zawarł umowę współpracy LIDERSTAL.

6)      Dane osobowe –wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

7)        REGULAMINU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ LIDERSTAL – REGULAMINU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ LIDERSTAL określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez LIDERSTAL Wojciech Bieniek , z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie, NIP: 8681773255, REGON: 122885113, na podstawie umów zawieranych na odległości, w tym w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.garazeblaszane.net.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), jak również z pominięciem funkcjonalności Sklepu Internetowego .Regulamin sklepu internetowego określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez LIDERSTAL Wojciech Bieniek , z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie, NIP: 8681773255, REGON: 122885113, za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.garazeblaszane.net.pl, zamieszczony na stronie internetowej w domenie https://www.garazeblaszane.net.pl.

§ 2

Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych i warunki ich świadczenia

1.         Wszystkie informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności cenniki, warunki dostawy, zasady promocji, mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność LIDERSTAL, ofertę handlową LIDERSTAL i służyć promowaniu towarów i usług przez LIDERSTAL. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla LIDERSTAL. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.         Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w Serwisie przedstawiane są przez LIDERSTAL z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów, w szczególności w zależności od rodzaju i ustawień komputera Usługobiorcy. W związku z powyższym ewentualne drobne odstępstwa od kolorystyki lub wizerunku towaru zamieszczonego w Serwisie nie stanowią podstawy do reklamacji. Miarodajne dla ustalenia właściwości zamówionych towarów są przede wszystkim dane określone w umowie zawartej z LIDERSTAL albo jej dystrybutorem, w tym w specyfikacji zamówienia stanowiącej integralną część takiej umowy. LIDERSTAL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania wyłącznie na treści Serwisu.

3.         Wszelkie zdjęcia zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty wygląd towarów, kolorów lub innych elementów znajdujących się na zdjęciu może odbiegać od ich prezentacji na zdjęciu.

4.         LIDERSTAL zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie niektórych towarów. LIDERSTAL zastrzega sobie także prawo sprzedaży towarów po innych cenach niż określone w Serwisie, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany stawek podatku VAT bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Usługobiorca powinien – przed zamówieniem towaru – zweryfikować wszystkie cechy towaru, w tym w szczególności cenę towaru, jego właściwości, kolor, dostępność oraz możliwość montażu u Usługobiorcy.

5.         LIDERSTAL dokłada starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. LIDERSTAL nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność bądź przydatność informacji zawartych w Serwisie do określonych celów. Ryzyko związane z wykorzystywaniem tych informacji ponosi wyłącznie Usługobiorca. LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty,   koszty   lub   szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z informacji ukazujących się w Serwisie.

6.         Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów i informacji (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie nie wymaga rejestracji.

7.         Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

8.         W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Usługobiorcy powinni:

1)         dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; rozdzielczość ekranu – minimalna to 1024 x 768 pikseli,

2)         posiadać konto e-mail, o ile dana Usługa tego wymaga.

9.         Korzystanie z określonych aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Silverlight, oraz akceptacji plików cookies, o czym LIDERSTAL informuje w Serwisie.

10. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od LIDERSTAL i nie są kontrolowane przez LIDERSTAL, w szczególności inne strony internetowe mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, z którymi Usługobiorca powinien się zapoznać przed odwiedzeniem jakiekolwiek strony internetowej na podstawie linków zamieszczonych w Serwisie. Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony internetowe albo gromadzone za ich pośrednictwem.

11. LIDERSTAL zastrzega   sobie   możliwość   przejściowego   ograniczenia   dostępu   do   Serwisu w przypadku awarii serwera lub z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, przeglądu lub rozbudowy serwera lub Serwisu.

12. LIDERSTAL zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia dowolnego rodzaju Materiału

lub aplikacji zamieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania.

§ 3

Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.         Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. przeglądanie informacji i materiałów zamieszczonej w Serwisie).

2.         Umowa o   świadczenie Usług   rozwiązuje   się   na   skutek   zaprzestania   korzystania   przez Usługobiorcę z Serwisu.

§ 4

Zasady korzystania z Serwisu

1.         Usługobiorca nie jest uprawniony do:

1)         korzystania z aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z funkcjami aplikacji lub programu, zarówno podczas korzystania z nich, jak i przy użyciu obcego oprogramowania lub aplikacji niebędących częścią Serwisu,

2)         korzystania z aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie w celu stworzenia nowego oprogramowania lub innej formy technologii opierających się na podstawowych funkcjach aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie lub korzystających z ich funkcji na dowolnym etapie projektowania lub testowania nowego oprogramowania lub innej formy technologii,

3)         wykorzystywania aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w celu komercyjnym oraz w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych.

2.         Zabrania się:

1)         zamieszczania, przekazywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, danych, materiałów lub treści za pośrednictwem niniejszego Serwisu, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub które mogą spowodować naruszenie praw innych osób,

2)         zmieniania lub modyfikowania wyglądu lub układu Serwisu lub kodu źródłowego strony internetowej na której Serwis się znajduje,

3)         korzystania z oprogramowania, programów lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia działania lub funkcjonalności Serwisu lub Usług, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy,

4)         tworzenia hiperłączy do Serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody LIDERSTAL, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.         LIDERSTAL zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu, w przypadku gdy stwierdzi (zgodnie z własnym uznaniem), że Usługobiorca dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż Serwis jest lub może zostać wykorzystany   przez    Usługobiorcę do nadużyć  lub jest wykorzystywany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy Usługobiorca:

1)         wykorzystuje Serwis lub Usługi do rozpowszechniania treści wulgarnych lub o charakterze obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym lub innym mogącym naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje lub

2)         wykorzystuje Serwis do rozsyłania niezamówionych informacji handlowych lub treści reklamowych lub promocyjnych lub

3)         dopuszcza się innych zachowań niż opisane powyżej, grożących LIDERSTAL lub innemu Usługobiorcy lub osobie trzeciej szkodą.

§ 5

Zasady odpowiedzialności

1.         Usługobiorca korzysta z informacji,   materiałów   i   aplikacji   zamieszczonych   w   Serwisie na własną odpowiedzialność. LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, koszty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z Serwisu.

2.         LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody,   bezpośredniej lub pośredniej, związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym z tytułu utraty   programów lub danych umieszczonych w systemie informatycznym Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, służących zapewnieniu, aby wszelkie Materiały lub aplikacje pobierane z Serwisu i następnie wykorzystywane przez Usługobiorcę nie były zainfekowane wirusem, robakiem czy jakimkolwiek innym szkodliwym elementem.

3.         LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, za opóźnienia w zaktualizowaniu informacji lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za szkody lub straty wynikłe z ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w połączeniu z Serwisem, dostawami energii elektrycznej lub usługami telefonicznymi bądź wadliwym funkcjonowaniem sieci internetowej, lub też jakąkolwiek inną przyczyną, na którą LIDERSTAL nie ma wpływu.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

1.         Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać za pomocą listu poleconego na adres LIDERSTAL Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@liderstal.pl

2.         Wszelkie pytania, opinie  i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w sposób wskazany powyżej.

3.         Usługobiorca powinien złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia ujawnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4.         Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres poczty/adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

5.         Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.         O rozpatrzeniu reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony na adres podany w liście poleconym lub na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

§ 7

Przetwarzanie Danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu, LIDERSTAL zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług, a także informacje o aktywności Usługobiorcy w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę zawiera Polityka Prywatności opublikowana w Serwisie.

§ 8

Ochrona praw własności intelektualnej

1.          Wszelkie aplikacje, programy lub Materiały lub ich części znajdujące się w Serwisie, a także wszelkie inne elementy Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układ i wygląd wraz z kodem źródłowym, oraz odpowiednie prawa własności intelektualnej ich dotyczące (w tym, między innymi, wszystkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej), stanowią wyłączną własność LIDERSTAL, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane przy danej aplikacji, programie, Materiale lub ich części.

2.          Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej do aplikacji, programów lub Materiałów lub wszelkich innych elementów Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układu i wyglądu wraz z kodem źródłowym.

3.          LIDERSTAL udziela Usługobiorcy, na czas zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na używanie aplikacji, programów i Materiałów znajdujących się w Serwisie wyłącznie na potrzeby użytku osobistego Usługobiorcy.

4.          Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie obejmuje prawa do:

1)         modyfikowania Materiałów,

2)         udzielania dalszych licencji na aplikacje, programy lub Materiały znajdujące się w Serwisie,

3)         sprzedaży, użyczenia lub innej formy przekazania osobie trzeciej jakichkolwiek aplikacji,programów lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

5.         Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja Materiałów w całości jak i w części, w jakimkolwiek innym celu niż wskazany w ppkt. 2 powyżej, bez wcześniejszej zgody LIDERSTAL wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.         Zabroniona jest dekompilacja, wprowadzanie poprawek, modyfikacja, reinżynieria, tłumaczenie, przeprowadzanie jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego Serwisu lub aplikacji    lub    programów    znajdujących    się    w    Serwisie    oraz    tworzenia    produktów i programów pochodnych w stosunku do Serwisu, aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie.

7.         Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja, sprzedaż jakichkolwiek elementów Serwisu lub strony   internetowej, ich układu, wyglądu   lub kodu   źródłowego, w całości jak i w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody LIDERSTAL wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.         Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca winien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. LIDERSTAL zastrzega sobie   prawo   do   wprowadzenia   zmian   w   niniejszym   Regulaminie w każdym czasie, jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki Usługobiorcy nabyte przed zmianą Regulaminu. Każde kolejne skorzystanie z Serwisu, które będzie nosiło datę późniejszą od daty zamieszczenia w Serwisie zmienionego Regulaminu, będzie uważane za zgodę Usługobiorcy na zasady zawarte w treści zmienionego Regulaminu.

2.         W   sprawach   nieuregulowanych   mają   zastosowanie   przepisy   prawa   polskiego,   w   tym w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

3.         Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.

4.         Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.