fbpx

Zapoznaj się z polityką naszej witryny

Regulamin serwisu internetowego LIDERSTAL

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego LIDERSTAL /dalej: Regulamin/ określa rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę LIDERSTAL Wojciech Bieniek, z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie,

  NIP: 8681773255, REGON: 122885113  w serwisach internetowych w domenie https://www.garazeblaszane.net.pl (dalej: Serwis) oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności Usługobiorców będących osobami fizycznymi.

 2. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień

 

Regulamin sprzedaży na odległość LIDERSTAL:

 1. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu   zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o Regulamin poprzez korzystanie ze stron internetowych w domenie https://www.garazeblaszane.net.pl/
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje opisanych poniżej warunków korzystania z Serwisu, powinien niezwłocznie zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu oraz usunąć wszelkie informacje lub dane pozyskane w związku ze skorzystaniem z Serwisu.
 4. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  • LIDERSTAL – firma LIDERSTAL Wojciech Bieniek , z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie, NIP: 8681773255, REGON: 122885113  
  • Usługobiorca – osoba korzystająca z Usług LIDERSTAL w Serwisie, objętych Regulaminem.
  • Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez LIDERSTAL na rzecz Usługobiorców w Serwisie w oparciu o Regulamin.
  • Materiały – wszelkie materiały, nazwy, rysunki, filmy, loga, treści lub ich części znajdujące się w Serwisie.
  • Partner Handlowy/Dystrybutor – przedsiębiorca prowadzący w ramach własnej działalności zawodowej sprzedaż detaliczną towarów LIDERSTAL we własnych salonach sprzedaży, który zawarł umowę współpracy LIDERSTAL.
  • Dane osobowe –wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

Warunki ogólne sprzedaży na odległość:

Ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez LIDERSTAL Wojciech Bieniek , z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie, NIP: 8681773255, REGON: 122885113, na podstawie umów zawieranych na odległości, w tym w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.garazeblaszane.net.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), jak również z pominięciem funkcjonalności Sklepu Internetowego. Regulamin sklepu internetowego określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez LIDERSTAL Wojciech Bieniek, z siedzibą w Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie, NIP: 8681773255, REGON: 122885113, za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.garazeblaszane.net.pl, zamieszczony na stronie internetowej w domenie https://www.garazeblaszane.net.pl.

 

§ 2 Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych i warunki ich świadczenia:

 1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności cenniki, warunki dostawy, zasady promocji, mają charakter ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Usługobiorcy działalność LIDERSTAL, ofertę handlową LIDERSTAL i służyć promowaniu towarów i usług przez LIDERSTAL. Informacje te nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące dla LIDERSTAL. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w Serwisie przedstawiane są przez LIDERSTAL z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów, w szczególności w zależności od rodzaju i ustawień komputera Usługobiorcy. W związku z powyższym ewentualne drobne odstępstwa od kolorystyki lub wizerunku towaru zamieszczonego w Serwisie nie stanowią podstawy do reklamacji. Miarodajne dla ustalenia właściwości zamówionych towarów są przede wszystkim dane określone w umowie zawartej z LIDERSTAL albo jej dystrybutorem, w tym w specyfikacji zamówienia stanowiącej integralną część takiej umowy. LIDERSTAL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z polegania wyłącznie na treści Serwisu.
 3. Wszelkie zdjęcia zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty wygląd towarów, kolorów lub innych elementów znajdujących się na zdjęciu może odbiegać od ich prezentacji na zdjęciu.
 4. LIDERSTAL zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie niektórych towarów. LIDERSTAL zastrzega sobie także prawo sprzedaży towarów po innych cenach niż określone w Serwisie, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany stawek podatku VAT bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Usługobiorca powinien – przed zamówieniem towaru – zweryfikować wszystkie cechy towaru, w tym w szczególności cenę towaru, jego właściwości, kolor, dostępność oraz możliwość montażu u Usługobiorcy.
 5. LIDERSTAL dokłada starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. LIDERSTAL nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność bądź przydatność informacji zawartych w Serwisie do określonych celów. Ryzyko związane z wykorzystywaniem tych informacji ponosi wyłącznie Usługobiorca. LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty,   koszty   lub   szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z informacji ukazujących się w Serwisie.
 6. Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, w tym w szczególności możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów i informacji (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie nie wymaga rejestracji.
 7. Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 8. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Usługobiorcy powinni:
  • Dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; rozdzielczość ekranu – minimalna to 1024 x 768 pikseli,
  • Posiadać konto e-mail, o ile dana Usługa tego wymaga.Korzystanie z określonych aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, Silverlight, oraz akceptacji plików cookies, o czym LIDERSTAL informuje w Serwisie.
  • Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od LIDERSTAL i nie są kontrolowane przez LIDERSTAL, w szczególności inne strony internetowe mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, z którymi Usługobiorca powinien się zapoznać przed odwiedzeniem jakiekolwiek strony internetowej na podstawie linków zamieszczonych w Serwisie. Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony internetowe albo gromadzone za ich pośrednictwem.
  • LIDERSTAL zastrzega   sobie   możliwość   przejściowego   ograniczenia   dostępu   do   Serwisu w przypadku awarii serwera lub z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, przeglądu lub rozbudowy serwera lub Serwisu.
  • LIDERSTAL zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia dowolnego rodzaju Materiału lub aplikacji zamieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania.

 

§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. przeglądanie informacji i materiałów zamieszczonej w Serwisie).
 2. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

 

§ 4 Zasady korzystania z Serwisu:

 1. Usługobiorca nie jest uprawniony do:
  • Korzystania z aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z funkcjami aplikacji lub programu, zarówno podczas korzystania z nich, jak i przy użyciu obcego oprogramowania lub aplikacji niebędących częścią Serwisu,
  • Korzystania z aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie w celu stworzenia nowego oprogramowania lub innej formy technologii opierających się na podstawowych funkcjach aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie lub korzystających z ich funkcji na dowolnym etapie projektowania lub testowania nowego oprogramowania lub innej formy technologii,
  • Wykorzystywania aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w celu komercyjnym oraz w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych.
 2. Zabrania się:
  • Zamieszczania, przekazywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, danych, materiałów lub treści za pośrednictwem niniejszego Serwisu, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub które mogą spowodować naruszenie praw innych osób,
  • Zmieniania lub modyfikowania wyglądu lub układu Serwisu lub kodu źródłowego strony internetowej na której Serwis się znajduje,
  • Korzystania z oprogramowania, programów lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia działania lub funkcjonalności Serwisu lub Usług, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy,
  • Tworzenia hiperłączy do Serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody LIDERSTAL, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  • LIDERSTAL zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Serwisu, w przypadku gdy stwierdzi (zgodnie z własnym uznaniem), że Usługobiorca dopuścił się naruszenia niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż Serwis jest lub może zostać wykorzystany   przez    Usługobiorcę do nadużyć  lub jest wykorzystywany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy Usługobiorca:
  • Wykorzystuje Serwis lub Usługi do rozpowszechniania treści wulgarnych lub o charakterze obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym lub innym mogącym naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje lub
  • Wykorzystuje Serwis do rozsyłania niezamówionych informacji handlowych lub treści reklamowych lub promocyjnych lub
  • Dopuszcza się innych zachowań niż opisane powyżej, grożących LIDERSTAL lub innemu Usługobiorcy lub osobie trzeciej szkodą.

 

§ 5 Zasady odpowiedzialności:

 1. Usługobiorca korzysta z informacji, materiałów i aplikacji zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność. LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, koszty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie o jakimkolwiek charakterze i rozmiarze, które może ponieść Usługobiorca w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej lub pośredniej, związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym z tytułu utraty  programów lub danych umieszczonych w systemie informatycznym Usługobiorcy. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, służących zapewnieniu, aby wszelkie Materiały lub aplikacje pobierane z Serwisu i następnie wykorzystywane przez Usługobiorcę nie były zainfekowane wirusem, robakiem czy jakimkolwiek innym szkodliwym elementem.
 3. LIDERSTAL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, za opóźnienia w zaktualizowaniu informacji lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za szkody lub straty wynikłe z ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w połączeniu z Serwisem, dostawami energii elektrycznej lub usługami telefonicznymi bądź wadliwym funkcjonowaniem sieci internetowej, lub też jakąkolwiek inną przyczyną, na którą LIDERSTAL nie ma wpływu.

 

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać za pomocą listu poleconego na adres LIDERSTAL Stare Rybie 10, 34-652 Nowe Rybie, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@liderstal.pl
 2. Wszelkie pytania, opinie  i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w sposób wskazany powyżej.
 3. Usługobiorca powinien złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia ujawnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres poczty/adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony na adres podany w liście poleconym lub na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja.

 

§ 7 Przetwarzanie Danych osobowych:

W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu, LIDERSTAL zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług, a także informacje o aktywności Usługobiorcy w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę zawiera Polityka Prywatności opublikowana w Serwisie.

§ 8 Ochrona praw własności intelektualnej:

 1. Wszelkie aplikacje, programy lub Materiały lub ich części znajdujące się w Serwisie, a także wszelkie inne elementy Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układ i wygląd wraz z kodem źródłowym, oraz odpowiednie prawa własności intelektualnej ich dotyczące (w tym, między innymi, wszystkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej), stanowią wyłączną własność LIDERSTAL, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane przy danej aplikacji, programie, Materiale lub ich części.
 2. Korzystanie z Serwisu, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej do aplikacji, programów lub Materiałów lub wszelkich innych elementów Serwisu oraz strony internetowej, na której Serwis jest dostępny, ich układu i wyglądu wraz z kodem źródłowym.
 3. LIDERSTAL udziela Usługobiorcy, na czas zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na używanie aplikacji, programów i Materiałów znajdujących się w Serwisie wyłącznie na potrzeby użytku osobistego Usługobiorcy.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie obejmuje prawa do:
  • Modyfikowania Materiałów,
  • Udzielania dalszych licencji na aplikacje, programy lub Materiały znajdujące się w Serwisie,
  • Sprzedaży, użyczenia lub innej formy przekazania osobie trzeciej jakichkolwiek aplikacji,programów lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie,
 5. Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja Materiałów w całości jak i w części, w jakimkolwiek innym celu niż wskazany w ppkt. 2 powyżej, bez wcześniejszej zgody LIDERSTAL wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 6. Zabroniona jest dekompilacja, wprowadzanie poprawek, modyfikacja, reinżynieria, tłumaczenie, przeprowadzanie jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego Serwisu lub aplikacji    lub    programów    znajdujących    się    w    Serwisie    oraz    tworzenia    produktów i programów pochodnych w stosunku do Serwisu, aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie.
 7. Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja, sprzedaż jakichkolwiek elementów Serwisu lub strony   internetowej, ich układu, wyglądu   lub kodu   źródłowego, w całości jak i w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody LIDERSTAL wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1.  

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca winien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. LIDERSTAL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, jednakże zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki Usługobiorcy nabyte przed zmianą Regulaminu. Każde kolejne skorzystanie z Serwisu, które będzie nosiło datę późniejszą od daty zamieszczenia w Serwisie zmienionego Regulaminu, będzie uważane za zgodę Usługobiorcy na zasady zawarte w treści zmienionego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
0
  0
  Twój Koszyk
  Twój Koszyk jest PustyWróć do Sklepu